Nguyễn Thủy Chung

 • Sapiens – Lược Sử Loài Người (Bìa cứng)

  Liên hệ
  (0s)
  #
  outofstock

  Sapiens, đưa chúng ta vào một chuyến đi kinh ngạc qua toàn bộ lịch sử loài người, từ những gốc rễ tiến hóa của nó đến thời đại của chủ nghĩa tư bản và kỹ thuật di truyền, để khám phá tại sao chúng ta đang trong những điều kiện sinh sống hiện tại.

Top