tam ly hoc dam dong

 • Tâm Lý Học Đám Đông (Tái Bản 2018)

  123,000 
  (0s)
  #
  instock

  Kể từ khi xuất bản lần đầu tại Việt Nam, cuốn sách này đã được tái bản lại rất nhiều lần.

  Tác giả Gustave Le Bon (1841 - 1931) là nhà tâm lí học xã hội nổi tiếng người Pháp với lí thuyết về đám đông. Ông viết về nhiều lĩnh vực và có ảnh hưởng rất lớn trong xã hội Pháp đương thời. Những tác phẩm nền tảng nhất của Le Bon là Quy luật tâm lí về sự tiến hoá của các dân tộc (Les Lois psychologiques de l’évolution des peuples, 1894), Cách mạng Pháp và tâm lí học về các cuộc cách mạng (La Révolution française et la psychologie des révolutions, 1912) và Tâm lí học đám đông (La Psychologie des foules, 1895).

Top